O Fundacji

Pomagamy Dzieciom. Pomagamy Ojcom.
Mówimy NIE alienacji rodzicielskiej.
Tworzymy kampanie społeczne.

Nasza Misja:

Głównym społecznie użytecznym celem fundacji jest ochrona praw ojców.
Do celów statutowych fundacji należy działalność w kraju i za granicą w szczególności na rzecz:

1) zapobiegania i zwalczania dyskryminacji praw i obowiązków ojców, w szczególności przy wykonywaniu przysługujących im obowiązków i praw rodzicielskich, oraz innych określonych kodeksem rodzinnym i opiekuńczym,
a także prawem europejskim i międzynarodowym;

2) upowszechniania i ochrony równości praw ojców w procesach sądowych oraz przed organami ścigania;

3) upowszechniania wiedzy dotyczącej zasady domniemania niewinności w postępowaniu karnym, w szczególności w aspekcie wszczynania procedury niebieskiej karty oraz składania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;

4) upowszechniania i ochrony równości obowiązków i praw rodzicielskich obojga rodziców, w tym w szczególności upowszechniania i ochrony równych praw obojga rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz równych praw obojga rodziców do wychowania dziecka, przy zachowaniu godności i praw tego dziecka;

5) upowszechniania i ochrony równości obowiązków i praw obojga rodziców do kontaktowania się z dzieckiem;

6) upowszechniania i ochrony praw dziecka do kontaktowania się z obojgiem rodziców niezależnie od władzy rodzicielskiej;

7) upowszechniania i ochrony praw dziecka do wysłuchania dziecka i uwzględniania jego rozsądnych życzeń, w szczególności w sprawach dotyczących wychowania i kontaktowania się dziecka z obojgiem rodziców;

8) upowszechniania wpływu patologii społecznych tj. Alienacje rodzicielskie na dobro dziecka i długofalowych konsekwencji występowania tych patologii;

9) upowszechniania roli i kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.

Nasze dane:

Adres rejestrowy:
Fundacja Kocham Cię Tato
al. gen. Józefa Hallera 60 lok. 3
80-426 Gdańsk

Dane rejestrowe:
KRS: 0000847872
REGON: 386408390
NIP: 9571125076
Rok powstania: 2020